Date:
 ข่าว สำนักงาน กศน.สมุทรปราการ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองสมุทรปราการ ปฐมนิเทศ นักศึกษา กศน. หลักสูตรการศึกษา นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ผู้ไม่รู้หนังสือและชาวต่าง ด้าว)...
(อ่านต่อ)
 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด สมุทรปราการ และ นางโสภาวรรณ อัมพันศิริรัตน์ รองผู้อำ นวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรปราการ นำทีม ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร และนักศึกษา กศน.อำเภอทั้ง 6 อำเภอ กว่า 600 คน เข้าร่วมเป็น กำลัง ใจเชียร์ การประกวด"สุดยอดกศน."...
(อ่านต่อ)
 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ นำทีม กศน.อำเภอทั้ง 6 อำเภอ ร่วมเป็นกำลังใจ เชียร์การแข่งขันสุดยอด กศน.รอบชิงชนะเลิศระดับภาคตะวันออก...
(อ่านต่อ)
 
วันที่ 26 พฤษภาคม 2556 นายประเสริฐ คุปตจิต ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ บางพลี เป็นประธานเปิดงาน โครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตยสู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมการสอนและให้นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย...
(อ่านต่อ)
 
วันที่ 28 เมษายน 2556,วันที่ 18 พฤษภาคม 2556,วันที่ 25 พฤษภาคม 2556 นางสาวสองเมือง บุญขุนทด ครู กศน. ตำบลราชาเทวะ ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและอาชีพ ให้กับชุมชน พร้อมศึกษา ดูงานเครือข่าย...
(อ่านต่อ)
วันที่ 26 พฤษภาคม 2556 กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดปฐมนิเทศ นักศึกษา กศน. หลักสูตรการศึกษานอก ระบบระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธ ศักราช 2551 และเตรียมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ภาคเรียนที่ 1/2556...
(อ่านต่อ)
 
วันที่ 26 พฤษภาคม 2556 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอบางบ่อ พร้อมด้วยคณะครู จัด กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับ จบม.6 ใน 8 เดือนอย่างมีคุณภาพ เพื่อชี้แจงและแนะแนวทาง...
(อ่านต่อ)
 
วันที่ 26 พฤษภาคม 2556 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอบางบ่อ พร้อมด้วยคณะครู กศน. อำเภอบางบ่อ จัด โครงการพัฒนา คุณภาพ ผู้เรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำชีวิต พิธีบูชาครูเรียนรู้ วัฒน ธรรม ประเพณีไทย เพื่อให้ผู้เรียน...
(อ่านต่อ)
วันที่ 25 พฤษภาคม 2556 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ ไปส่งคณะ ศึกษาดูงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เขตเลือกตั้งที่ 3 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 25 พฤษภาคม 2556 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธาน การปฐมนิเทศผู้เข้ารับการ ประเมิน เทียบระดับการศึกษา โดยนางวรณี เนตรจ๋อย หัวหน้า กศน.ตำบล แพรกษา ใหม่(นายทะเบียนเทียบระดับการศึกษา) เป็นผู้กล่าวรายงาน...
(อ่านต่อ)
วันที่ 24 พฤษภาคม 2556 ส.ส.ประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย ส.ส.เขต 2 กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงานศูนย์ฝึก อาชีพ ชุมชนเขตเลือกตั้งที่ 2 พร้อมมอบ นางสาวภัทรวดี อภิเด่นนภาลัย ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว ส.ส. เขต 2 จังหวัดสมุทร ปราการทั้งนี้ นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมือง สมุทรปราการ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 19 พฤษภาคม 2556 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอบางบ่อ จัดประชุม รายงานผล การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ การ จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอ บางบ่อ ในไตรมาส 1 และ 2...
(อ่านต่อ)
นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทร ปราการ และคณะครู กศน.อำเภอบางบ่อ จัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตร นักศึกษา จบการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2555 และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2556...
(อ่านต่อ)
วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2556 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ เป็น ประธาน เปิดโครงการพัฒนา ความรู้ สู่สังคมที่ยั่งยืน ในการนี้ นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองสมุทรปราการ และคณะครู กศน.ตำบล...
(อ่านต่อ)
วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นางลัดดาวัลย์ พลอยศิริ ผู้บริหารฝึกประสบการณ์ ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2556 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพ ครู ในการจัด กิจกรรม การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน...
(อ่านต่อ)
วันที่ 5 พฤษภาคม 2556 นางโสภาวรรณ อัมพันศิริรัตน์ รองผู้อำนวยการ สนง. กศน. จังหวัดสมุทรปราการ นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวย การ กศน. อำเภอเมืองสมุทรปราการ ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล...
(อ่านต่อ)
วันที่ 5 พฤษภาคม 2556 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ และคณะครู จัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมก่อนการ จัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2556...
(อ่านต่อ)
วันที่ 4 พฤษภาคม 2556 นางโสภาวรรณ อัมพันศิริรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรม ค่าย กลางวัน (Day camp) ในประเด็น"คุณค่าในตัวเอง"...
(อ่านต่อ)
วันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2556 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวย การ กศน.อำเภอบางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ และครู กศน.ตำบล เข้ารับการ อบรมโครงการเกษตรธรรมชาติตามบันทึกความร่วมมือ...
(อ่านต่อ)

วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อน รับ นายสมศักดิ์ พัวพันธุ์ นายอำเภอ เมือง สมุทรปราการ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และฝ่ายปกครองครั้งที่ 5 / 2556...
(อ่านต่อ)

วันที่ 29-30 เมษายน 2556 นายชรินทร์ ใยยั่งยืน (ครูแดง) ครูเด็กเร่ร่รอน สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปรา การ ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณา ร่างสวัสดิ การ กลู่มเด็กเร่ร่อนฯ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 24-26 เมษายน 2556 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ จัดโครงการอบรม พัฒนา บุคลาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการจัดทำแผนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยมี นางโสภาวรรณ
อัมพันธ์ศิริรัตน์
...
(อ่านต่อ)
วันที่ 26-28 เมษายน 2556 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานในการเปิด โครงการพัฒนา ทักษะ การใช้คอมพิวเตอร์สำหรับผู้นำชุมชน ณ กศน.ตำบลแพรกษาใหม่...
(อ่านต่อ)
วันที่ 21 เมษายน 2556 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ นำประชาชน เพื่อศึกษาดูงานศูนย์ฝึกอาชีพ ชุมชนเขตเลือกตั้งที่ 1 และ 5 ณ หมู่บ้านเบญจรงค์ จังหวัดสมุทรสาคร...
(อ่านต่อ)
วันที่ 11 เมษายน 2556 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ มอบหมายให้ครู กศน.ตำบล ทั้ง 8 ตำบลของอำเภอบางบ่อ ร่วมกิจกรรม กับชุมชนสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 10 เมษายน 2556 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ และคณะครู กศน.อำเภอ บางบ่อ สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว นายอำเภอบางบ่อ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 9 เมษายน 2556 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัด โครงการ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี สงกรานต์ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัด สมุทรปราการ โดยในภาคเช้า ได้ดำเนินการในพิธีสงฆ์ โดยมี พิธีเจิมป้ายสำนัก งาน กศน. พร้อมทั้งเจริญพระพุทธมนต์...
(อ่านต่อ)
วันที่ 9 เมษายน 2556 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ และคณะครู รดน้ำดำหัวขอพร ผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีสงกรานต์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์...
(อ่านต่อ)
วันที่ 9 เมษายน 2556 กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา โดยมี นางสาวยุพา กิตติดุษฎีธรรม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมจัดทำแผนการลง ทะเบียนเรียนราย วิชาเลือก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556...
(อ่านต่อ)
วันที่ 7เมษายน 2556 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็น ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2555...
(อ่านต่อ)
วันที่ 6 เมษายน 2556 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ และข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมใน พิธีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนแสดงออก ถึงความจงรัก ภักดี...
(อ่านต่อ)
วันที่ 3 เมษายน 2556 นายชรินทร์ ใยยั่งยืน (ครูแดง) ได้รับเชิญเป็น วิทยากร ให้กับ โรงเรียนนานาชาติ คอนเคอร์เดี่ยน (CONCORDIAN INTERNATIONAL SCHOOL) บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 1 เมษายน 2556 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ ร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และฝ่ายการปกครอง ครั้งที่ 4/2556 โดยมีการเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 1-3 เมษายน 2556 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอบางบ่อ นำคณะครู กศน.อำเภอ บางบ่อ เข้า ร่วมฝึกอบรมผู้กำกับ ลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้พื้นฐาน (BTC) รุ่นที่ 3/2556...
(อ่านต่อ)
วันที่ 31มีนาคม 2556 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองสมุทรปราการ พร้อมข้าราช การ พนักงานราชการ และบุคลากรทาง การศึกษา นำพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะพระบาท สมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัว "มหาเจษฎาราชเจ้า" เพื่อแสดงความจงรักภักดี...
(อ่านต่อ)
วันที่ 28 มีนาคม 2556 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองสมุทรปราการ พร้อมข้าราช การ พนักงานราชการ และบุคลากรทาง การศึกษา จำนวน 45 คน เข้ารับเกียรติบัตร โครงการ "หนึ่งใจให้ธรรมะ สัญจร"...
(อ่านต่อ)
วันที่ 28 มีนาคม 2556 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยม การประกาศผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ของ นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองสมุทร ปราการ พร้อมแสดงความยินดี...
(อ่านต่อ)
วันที่ 27 มีนาคม 2556 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธาน ประชุมการดำเนินงานโครงการศูนย์ ฝึกอาชีพชุมชน โดยมีโครงการดังนี้ โครงการพัฒนาทักษะชีวิต...
(อ่านต่อ)
วันที่ 26 มีนาคม 2556 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ มอบ นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวย การ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ เข้าประชุมเพื่อกำหนด แผนงานป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียน นักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาท...
(อ่านต่อ)
วันที่ 25-26 มีนาคม 2556 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอบางบ่อ และคณะครู นำกลุ่มศูนย์ ฝึกอาชีพชุมชนอำเภอบางบ่อทั้ง 8 ตำบล ศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอาชีพเพื่อการมีงานทำตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอ เพียง...
(อ่านต่อ)
วันที่ 25 มีนาคม 2556 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ และคณะครู นำ กลุ่มศูนย์ฝึก อาชีพชุมชนอำเภอบางบ่อทั้ง 8 ตำบล เข้าร่วม กิจกรรมมหกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลและเครือข่าย โดยมี...
(อ่านต่อ)
วันที่ 22-24 มีนาคม 2556 นายวิชัย สีชาลี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ บางเสาธง ได้จัดฝึกอบรมวิชาผู้กำกับ ลูกเสือวิสามัญ (B.T.C) ณ บ้านริมคลอง รุ้งฟ้า อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ในพิธีเปิดการฝึกอบรมครั้งนี้ ...
(อ่านต่อ)

วันที่ 19 มีนาคม 2556 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นคณะ กรรมการตัดสินการแข่งขันความ สามารถ พิเศษของนักศึกษา กศน."สุดยอด กศน."โดยสำนักงาน กศน. จังหวัด สมุทรปราการได้กำหนดนโยบาย...
(อ่านต่อ)

วันที่ 19 มีนาคม 2556 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน เปิดการแข่งขัน "สุดยอด กศน. ระดับจังหวัดสมุทรปราการ"เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความ สามารถพิเศษ...
(อ่านต่อ)

วันที่ 19 มีนาคม 2556 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรม ประกวด การแข่งขันสุดยอด กศน. ระดับอำเภอ นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ ส่งนักศึกษา...
(อ่านต่อ)
วันที่ 17 มีนาคม 2556 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้นิเทศตรวจ เยี่ยมสนามสอบ พร้อมให้ กำลัง ใจนักศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย...
(อ่านต่อ)
วันที่ 17มีนาคม 2556 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ บางบ่อ จัด กิจกรรม มอบประกาศนีย บัตรผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับ การศึกษา ครั้งที่ 4/2555...
(อ่านต่อ)
วันที่ 15-16 มีนาคม 2556 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน ในการเปิด การสัมมนาวิชาการ / ปัจฉิมนิเทศ ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ทั้ง 2 มิติ ครั้งที่ 4/2555 โดยมี นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 16มีนาคม 2556 นายชรินทร์ ใยยั่งยืน(ครูแดง) ร่วมกิจกรรมโครงการ พัฒนาทักษะ ชีวิตเด็กเร่ร่อนในประเด็น "คุณค่าในตัวเอง"จัดโดยพัฒนาสังคมฯ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 11-12 มีนาคม 2556 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ พร้อม ด้วยนางสาววรณี เนตรจ๋อย ครู กศน.ตำบล แพรกษาใหม่ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบร่วมการประชุม ชี้แจงผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบดำเนินการเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุด...
(อ่านต่อ)
วันที่ 9 มีนาคม 2556 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นางโสภาวรรณ อัมพันศิริรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.ฯ และนายประเสริฐ คุปตจิตร ผอ.กศน. อำเภอบางพลี นำบุคลากร จำนวน 100 คน เข้าร่วมงาน "Thailand 2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก"...
(อ่านต่อ)
วันที่ 5-6 มีนาคม 2556 นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานส่ง เสริม การศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นเกียรติ โครงการสัมมนาวิชาการเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 4/2555 ของ กศน.อำเภอบางบ่อ...
(อ่านต่อ)
4 วันที่ 4 มีนาคม 2556 กศน.อำเภอบางบ่อ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงาน กศน.และแสดงความยินดีกับ นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวย การ กศน.อำเภอบางบ่อ และ นางวรรณดี จอกทองคำ ครูชำนาญการ ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 4 มีนาคม 2556 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัด สมุทรปราการ ร่วมเป็นเกียรติ และแสดง ความยินดี กับ นายชรินทร์ ใยยั่งยืน (ครูแดง) ครูกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้รับโล่เกียรติคุณ ชนะเลิศที่ 1...
(อ่านต่อ)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการกศน. จังหวัดสมุทรปราการ ได้นำคณะนักศึกษา กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง 6 อำเภอ เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึก ความร่วมมือเพื่อส่งเสริม ประชาธิปไตย และการเลือกตั้งฯ บริเวณลานพระราชวังดุสิต...
(อ่านต่อ)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงาน กศน. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรม การ การเลือกตั้ง (กกต.) จัดพิธีลงนาม ความร่วมมือลงนามบันทึกความ ร่วมมือเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย และการเลือกตั้ง ณ ลานพระบรมรูป ทรงม้า ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ กศน.อำเภอ โดยนางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ นำคณะครู และนักศึกษา กศน. อำเภอ บางบ่อ จัด กิจกรรมโครงการเดินรณรงค์ประชาธิปไตย...
(อ่านต่อ)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อไป โครงการ "สัมมนาวิชาการ" ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา รุ่นที่ 4/2555 ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางวิชาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้เรียน...
(อ่านต่อ)
วันที่ 21- 22 กุมภาพันธ์ 2556 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิด โครงการกิจกรรมอบรม ค่ายคุณธรรมนำชีวิต ของ กศน.อำเภอบางบ่อ จัดโดย นางสาว สุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็น ประธาน การประชุมเตรียมความพร้อมสอบ N-NET โดยมี นายประสาล พื้นผา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร งานบุคคล และ กิจการนักเรียน...
(อ่านต่อ)
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ และคณะครู จัด กิจกรรม โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อให้แกนนำเศรษฐกิจพอเพียง ของ อำเภอ บางบ่อ ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 นายวรทัต ลัยนันทน์ ประธานคณะกรรมการ สถานศึกษา เป็นประธานการประชุมสัญจร ครั้งที่ 5/2556 ณ กศน.ตำบล แพรกษา พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อเข้ารับฟัง บทบาทหน้าที่...
(อ่านต่อ)
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 นายฃรินทร์ ใยยั่งยืน (ครูแดง) ครูกลุ่มเป้า หมาย พิเศษของสำนักงาน กศน.จังหวัด สมุทรปราการ ได้รับเชิญจาก สำนักงานพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ) เป็นวิทยากรในหัวข้อ "การขาด โอกาสทาง การศึกษาของสตรี"...
(อ่านต่อ)
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ นำอาสาสมัครบ้านหนังสือ อัจฉริยะของอำเภอบางบ่อ เข้า ร่วม กิจกรรมเปิดโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ เพื่อเป็นแนวทางในการ ดำเนินงาน บ้านหนังสืออัจฉริยะ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองสมุทรปราการ ต้อนรับ นางสาววรรณิศา ใจกลม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองแพร่ และคณะครู ปวช. เพื่อศึกษาดูงานการจัดกิจกรรม การศึกษา...
(อ่านต่อ)
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัด หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อตรวจสุขภาพให้กับ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2554...
(อ่านต่อ)
วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้นิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบข้อเขียน มิติความรู้ความคิด การประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่2/2555 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2556 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการ กศน. จังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นางรัตนา แก่นสารี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ และคณะออกนิเทศ ร่วมกับคณะนิเทศ ภายในของ กศน.อำเภอ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ ต้อนรับคณะนิเทศ ภายในของสำนักงาน กศน.จังหวัด สมุทรปราการ นำโดย นางรัตนา แก่นสารี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่อง การศึกษา พัฒนาชีวิต ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง เพื่อเติมเต็ม ความรู้และ ตระหนักถึงความสำคัญ ของการศึกษา...
(อ่านต่อ)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ บางบ่อ มอบหมายให้ นางเปมิกา นันเมือง ครูผู้ช่วย เข้าร่วม ประชุม คณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชนอำเภอบางบ่อ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ดร. สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล อาจารย์ผู้สอนรายวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน สำหรับ สถาน ประกอบการ และคณะนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ ...
(อ่านต่อ
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานการ ประชุมสัญจร ครั้งที่ 4/2556 ณ กศน.ตำบลท้ายบ้านใหม่ โดยมี นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู...
(อ่านต่อ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ รับมอบ เกียรติ บัตร ความร่วมมือใน การขยายผลเกษตรธรรมชาติ สู่ชุมชน ปี 2556 พร้อมด้วยเกษตรกรจำนวน 6 ราย...
(อ่านต่อ)
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการ สำนัก งาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการได้มอบหมายให้ กลุ่มงาน ส่งเสริม การ ศึกษาตามอัธยาศัย ร่วมประชุม หารือ กับสวนดุสิตโพล ในการ จัดทำสำมะ โนร้านค้า หาบ เร่แผงลอย...
(อ่านต่อ)
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 นายสมศักดิ์ พัวพันธุ์ นายอำเภอเมืองสมุทร ปราการ เป็นประธาน การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง สมุทรปราการ ในการนี้ นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ...
(อ่านต่อ)
นายชรินทร์ ใยยั่งยืน (ครูแดง) ครูกลุ่มเป้าหมายพิเศษ สำนักงาน กศน จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการค้ดเลือกในระดับ กลุ่มสำนัก งาน กศน จังหวัด (กลุ่มเบญจบูรพา.ศูนย์ภาค)...
(อ่านต่อ)
วัน์ที่ 30 มกราคม 2556 นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัด สมุทรปราการ ได้มอบเกียรติบัตร "เด็กดีเด่น คนดี ศรี สมุทรปราการ" ซึ่ง กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับเกียรติบัตร เพิ่มเติมจำนวน 8 ใบ...
(อ่านต่อ)
วัน์ที่ 27 มกราคม 2556 พระองค์เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จแทนพระองค์ในพิธีสวนสนาม และปฏิญาณตนของยุวกาชาด เนื่องใน วันคล้าย วันสถาปนา ยุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๖...
(อ่านต่อ)
วันที่ 27 มกราคม 2556 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายคณะครูและ นักศึกษา กศน.อำเภอ บางบ่อ เข้าร่วมงาน เนื่องใน วันคล้าย วันสถาปนา ยุวกาชาดไทย...
(อ่านต่อ)
วัน์ที่ 25 มกราคม 2556 นายประเสริฐ คุปตจิต ผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ บางพลีและ บุคลากร ได้ดำเนินการติดป้าย ประชาสัมพันธ์...
(อ่านต่อ)
วัน์ที่ 23 มกราคม 2556 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทร ปราการ พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร ครู กศน.ตำบลและนักศึกษาเข้าร่วม โครงการ ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ณ สถานตากอากาศบางปู อ.เมือง จังหวัดสมุทรปราการ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 23 มกราคม 2556 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ นำคณะครู และนักศึกษากศน.อำเภอบางบ่อ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ...
(อ่านต่อ)
วัน์ที่ 21 มกราคม 2556 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผอ.กศน.จังหวัดสมุทรปราการ มอบ หมายให้ นางโสภาวรรณ อัมพันศิริรัตน์ รองผอ.กศน.จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ สู่อาเซียน...
(อ่านต่อ)
วันที่ 20 มกราคม 2556 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมือง สมุทรปราการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "กีฬา กศน.เมืองสมุทรปราการ เกมส์ 56" โดย นางบุญธิดา จิตต์ภักดี หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการและภาคีเครือข่าย เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ..
(อ่านต่อ)
วันที่ 18 มกราคม 2556 นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด สมุทรปราการ เป็นประธาน ในพิธี วันสมเด็จพระนเรศวร มหาราช นางโสภาวรรณ อัมพันศิริรัตน์ รอง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมบุคลากรสำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมถวาย...
(อ่านต่อ)
วันที่ 16 มกราคม 2556 นายประเสริฐ คุปตจิต ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทร ปราการ ได้ดำเนินการ ติดแผ่นป้ายเผยแพร่พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่หัว ณ สำนักงาน กศน.อำเภอบางพลี เพื่อเผยแพร่ให้ข้าราชการ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 16 มกราคม 2556 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมือง สมุทร ปราการ เข้าร่วมพิธี เนื่องในวันครู ประจำปี 2556 ณ โรงเรียนสมุทรปราการ และมอบ ข้าราชการ และคณะครู กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ ร่วมพิธี เนื่องในวันครู ประจำปี 2556 ณ หอศิริมงคล เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 16 มกราคม 2556 สถาบันราชประชาสมาสัย อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้จัดงานสัปดาห์ราชประชาสมาสัย โดยมีนายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด สมุทรปราการเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในการนี้ นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 16 มกราคม 2556 นายสุรชัย อังเกิดโชค รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานใพิธีเปิดงานวันครู ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทร ปราการ เขต 2 พร้อมใจกันร่วมรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 12 มกราคม 2555 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมือง สมุทรปราการ และ คณะครู บุคลากรทางการ ึกษา กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ ร่วมจัด กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2556...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดสมุทร ปรา การ,นางโสภาวรรณ อัมพันศิริรัตน์ รอง ผอ.,และคณะบุคลากร จาก กศน.จังหวัดสมุทร ปรา การ เข้าร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ 56 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 "วันเด็กแห่งชาติ" เด็กกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ของสำนักงาน กศน จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับเกียรติ เข้าร่วม โครงการ "พาน้องท่องฟ้า"กับการบินไทย"เพื่อเสริมสร้างความรู้นอกห้องเรียนเกี่ยวกับ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 11 มกราคม 2556 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอบางบ่อ จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม คุณธรรมและ จริยธรรม...
(อ่านต่อ)
วันที่ 11 มกราคม 2556 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอบางบ่อ จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ สร้างวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม...
(อ่านต่อ)
วันที่ 9 มกราคม 2556 นายสมศักดิ์ พัวพันธุ์ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานในการ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 1/2556 เพื่อชี้แจงและรับฟังการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วน ราชการทุกส่วน...
(อ่านต่อ)
วันที่ 8 มกราคม 2556 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ เข้าเยี่ยมพบ และมอบกระเช้า สวัสดีปีใหม่ นายเด่นตง ตั้งเด่นไชย และนางบุญไทย ตั้งเด่นไชย ซึ่งเป็นผู้ให้การส่งเสริมสนับสนุน...
(อ่านต่อ)
วันที่ 8 มกราคม 2556 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ ฝ่ายงาน ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามให้กับ กศน.อำเภอบางพลี...
(อ่านต่อ)
วันที่ 8 มกราคม 2556 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ ฝ่ายงาน ส่งเสริม และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามให้กับ กศน.อำเภอพระสมุทรเจดีย์...
(อ่านต่อ)
วันที่ 8 มกราคม 2556 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และคณะครู กศน.อำเภอบางบ่อ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ รับรองมาตรฐานและผลผลิตเกษตรธรรมชาติในพื้นที่เพาะปลูก ของเกษตรกร ในเขต อำเภอบางบ่อ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 6 มกราคม 2556 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิด และการตัดสิน ใจของผู้เรียน ศึกษาประวัติศาสตร์ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า...
(อ่านต่อ)
วันที่ 6 มกราคม 2556 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมประชุม องค์กรนักศึกษา กศน.ตำบลทั้ง 8 ตำบล ประจำภาคเรียนที่ 2/2555 เพื่อรับทราบนโยบาย...
(อ่านต่อ)
วันที่ 4- 5 มกราคม 2556 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด สมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการ "โครงการ ประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติ การเสริม สร้างความรู้ ความเข้าใจ การยกระดับการศึกษาประชาชน...
(อ่านต่อ)
วันที่ 5 มกราคม 2556 นายธนกฤต แพโชติรัตนะกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้ออก ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน สำหรับกลุ่มเด็กพิเศษ (AUTISTIC)...
(อ่านต่อ)
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2555 นางโสภาวรรณ อัมพันศิริรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด สมุทรปราการ ร่วม พิธี วางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชา นุสาวรีย์ สมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 27 ธันวาคม 2555 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ โดย นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการ จัด กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2556 และกิจกรรมวันเกิดของบุคลากร เพื่อสร้าง ความสัมพันธ์ให้กับพี่น้องชาว กศน.สมุทรปราการ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 27 ธันวาคม 2555 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัด สมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2555 เพื่อชี้แจงนโยบาย และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพฯเป็นประธาน ในการมอบวุฒิบัตร สถาน ศึกษาต้นแบบ...
(อ่านต่อ)
วันที่26 ธ.ค 2555 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ ฝ่ายงาน ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศ ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินคุณภาพ ภายนอก รอบสามให้กับ กศน.อำเภอบางบ่อ...
(อ่านต่อ)
วันที่26 ธ.ค 2555 นายชรินทร์ ใยยั่งยืน (ครูแดง) ครูข้างถนน สำนักงานกศน จังหวัดสมุทรปราการได้ไปร่วมงานใน วันคริสมาต์มาสกับ มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศม์ พระวรชายาฯ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 25 ธันวาคม 2555 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัด สมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการฝ่ายงาน ส่งเสริมและ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาฯ การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ให้กับ กศน.อำเภอบางพลี ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 23 ธันวาคม 2555 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมือง สมุทร ปราการ เป็นประธานใน พิธีมอบ ใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านประเมิน เทียบระดับ การศึกษา รุ่นที่ 3 / 2555 โดยมี นางบุญธิดา จิตต์ภักดี...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2555 นายประเสริฐ คุปตจิต ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางพลี ได้นำคณะบุคลากร กศน.อำเภอบางพลี ศึกษาดูงาน กี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ณ จังหวัดตราด ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายจำรัส สุขประเสริฐ ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 16 ธันวาคม 2555 กศน.อำเภอบางพลี ได้จัดโครงการพัฒนาผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน โดยมี นายประเสริฐ คุปตจิต ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางพลี เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก...
(อ่านต่อ)
วันที่ 21 ธันวาคม 2555 ดร.ประชา ประสพดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง มหาดไทยเป็นประธาน เปิดงาน วันคนพิการสากล ณ อำเภอพระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ โดยมี นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด สมุทรปราการ กล่าวต้อนรับ...
(อ่านต่อ)
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๓๐ น. ฯพณฯ พงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ เป็นประธาน ในพิธีเปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา โดยมี ท่านประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย ...
(อ่านต่อ)
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2555 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธาน ในการปฐม นิเทศผู้เข้ารับ การประเมินเทียบระดับการศึกษา โดย นางบุญธิดา จิตต์ภักดี หัวหน้ากลุ่ม บริหาร วิชาการและภาคีเครือข่าย เป็นผู้กล่าวรายงาน...
(อ่านต่อ)
วันที่ 14 ธันวาคม 2555 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทร ปราการ ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการฝ่ายงาน ส่งเสริม และ พัฒนาระบบประกัน คุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ ดำเนินการ เตรียมความ พร้อม ในการเข้ารับการประเมินคุณภาพ ภายนอก รอบสองให้กับ กศน.อำเภอ บางเสาธง...
(อ่านต่อ)
วันที่ 13 ธันวาคม 2555 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทร ปราการ ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการฝ่ายงาน ส่งเสริมและ พัฒนาระบบประกัน คุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ ดำเนินการ เตรียมความพร้อม ในการเข้ารับการประเมินคุณภาพ ภายนอก รอบสามให้กับ กศน.อำเภอบางบ่อ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 9 ธันวาคม 2555 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมือง สมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะครู กศน. และ นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเททองหล่อ ส่วน พระหฤทัย (หัวใจพระพุทะเจ้าจำลอง) องค์พระพุทธมหาศรีปทุมรัตต์มงคล (หลวงพ่อใหญ่)...
(อ่านต่อ)
วันที่ 11-12 ธันวาคม 2555 ครูเด็กเร่ร่อนของสำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อเด็กเร่ร่อน จัด กิจกรรมเวทีประชาคมเด็กเร่ร่อน ณ ไร่คำสุวรรณ จ. เพชรบุรี ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 12 ธันวาคม 2555 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทร ปราการ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ ฝ่ายงาน ส่งเสริม และพัฒนาระบบ ประกัน คุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัด สมุทรปราการ ให้กับ กศน.อำเภอพระประแดง...
(อ่านต่อ)
วันที่ 11 ธันวาคม 2555 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการ ฝ่ายงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้แก่ นางโสภาวรรณ อัมพันศิริรัตน์ รอง ผอ.สำนักงาน กศน.สมุทรปราการ ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 8- 9 ธันวาคม 2555 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ เมือง สมุทรปราการ มอบ นายสุระพจน์ จันเสถียร หัวหน้ากลุ่ม อำนวยการ และการ ศึกษาต่อเนื่อง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ "ค่ายคุณธรรม นำความรู้ ก้าวสู่ประชา คมอาเซียน" ..
(อ่านต่อ)
วันที่ 9 ธันวาคม 2555 นายประเสริฐ คุปตจิต ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการติดป้ายรณรงค์ ร่วมกัน สร้างสรรค์ รัฐธรรมนูญ ของประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ที่แท้จริง...
(อ่านต่อ)
วันที่ 9 ธันวาคม 2555 นายธนกฤต แพโชติรัตนะกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการ ติดป้ายรณรงค์ร่วมกัน สร้างสรรค์รัฐธรรมนูญ ของประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ที่แท้จริง...
(อ่านต่อ)
วันที่ 9 ธันวาคม 2555 นายเกรียงไกร ซิ้มเจริญ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนิน การติดป้ายรณรงค์ร่วมกัน สร้างสรรค์รัฐธรรมนูญ ของประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ที่แท้จริง...
(อ่านต่อ)
วันที่ 9 ธันวาคม 2555 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการได้ดำเนินการ ติดป้ายรณรงค์ ร่วมกัน สร้างสรรค์ รัฐธรรมนูญ ของประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ที่แท้จริง...
(อ่านต่อ)
วันที่ 6-7 ธันวาคม 2555 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ เมืองสมุทรปราการ เป็นประธานใน พิธีเปิดสัมมนาวิชาการ/ปัจฉิมนิเทศ ผู้เข้ารับการ ประเมินเทียบระดับการศึกษา ที่ผ่านการประเมินมิติประสบการณ์ และ มิติความรู้ ความคิด...
(อ่านต่อ)
นายธนกฤต แพโชติรัตนกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพระประแดง ได้ทำการเปิดกลุ่ม การเรียนการสอนเด็กพิเศษ (Autistic) ประจำภาคเรียนที่ 2/2555 มีนักศึกษาลงทะเบียน จำนวน 14 คน...
(อ่านต่อ)
วันที่ 6 ธันวาคม 2555 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการฝ่ายงาน ส่งเสริมและ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล การจัด การศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัด สมุทรปราการ...
(อ่านต่อ)
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
(อ่านต่อ)
วันที่ 5 ธันวาคม 2555 นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด สมุทรปราการ เป็นประธานใน พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวา มหาราช...
(อ่านต่อ)
วันที่ 5 ธันวาคม 2555 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ และคณะครู กศน.อำเภอบางบ่อ ถวายพระพร แสดงความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ..
(อ่านต่อ)
วันที่ 5 ธันวาคม 2555 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัด สมุทรปราการ ได้มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริม การศึกษา ตามอัธยาศัย นำรถโมบาย ห้องสมุดเคลื่อนที่เข้า ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ณ อบต.แพรกษาใหม่...
(อ่านต่อ)
วันที่ 4 ธันวาคม 2555 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวย การ กศน.อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะครู กศน. อำเภอบางบ่อ จัด กิจกรรมปฐมนิเทศ การประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 4/2555...
(อ่านต่อ)
วันที่ 4 ธันวาคม 2555 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อไป โครงการ "สัมมนาวิชาการ" ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา รุ่นที่ 3/2555 เตรียมความพร้อมในการ สัมมนา...
(อ่านต่อ)
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ และคณะผู้บริหารและ บุคลากร กศน.อำเภอ เข้าร่วมโครงการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง...
(อ่านต่อ)
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ร่วมประชุมโครงการ ประชุมเตรียมความพร้อมรับการ ประเมิน เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบสามจาก สมศ....
(อ่านต่อ)
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 นายชรินทร์ ใยยั่งยืน ครูเด็กเร่ร่อน และ นายอัครเดช อย่าเสียสัตย์ เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้าร่วมประชุม กับภาคีเครือข่าย โครงการส่งเสริมการศึกษา การคุ้มครองทางสังคม และการทำงาน ที่ปลอดภัยของแรงงานเด็ก...
(อ่านต่อ)
วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2555 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้นิเทศตรวจเยี่ยม สนามสอบ มิติความรู้ ความคิด การประเมินเทียบระดับการศึกษา รุ่นที่ 3 /2555 ทั้ง 3 ระดับ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 กศน.อำเภอบางพลี ได้จัดโครงการพัฒนา ทักษะชีวิตเพื่อส่งเสริมคุณธรรม ค่านิยมและ คุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ โดยมี นายประเสริฐ คุปตจิต ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางพลี เป็นประธานในพิธี และเป็นวิทยากรให้ความรู้...
(อ่านต่อ)
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 นางโสภาวรรณ อัมพันศิริรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมงาน วันมหาธีรราชเจ้า โดยนำลูกเสือ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ จำนวน 30 คน...
(อ่านต่อ)
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม ครู กศน. ครู ศรช. และครูประจำกลุ่ม เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานในการจัดโครงการ ประชุมสัมมนา กำกับ ติดตามการประกันคุณภาพภายใน รองรับการประเมินคุณภาพ ภายนอกจาก สมศ. ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ เลี้ยงส่ง นายสมถวิล คำทอง ผอ.กศน.อำเภอบางเสาธง ไปรับตำแหน่งใหม่ที่ กศน.เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และต้อนรับ นายวิชัย สีชาลี ผอ.เขตลาดกระบัง...
(อ่านต่อ)
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 คณะบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ และคณะครู กศน.อำเภอบางเสาธง เดินทางไปส่ง นายสมถวิล คำทอง ผอ.กศน.อำเภอบางเสาธง ไปรับตำแหน่งใหม่ที่ กศน.เขตลาดกระบัง และต้อนรับ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรปราการเป็นประธาน พิธีเปิดโครงการ ชี้แจงนโยบายและ จุดเน้นการดำเนินงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของ สำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรปราการ...
(อ่านต่อ)
นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทร ปราการ พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอบางบ่อ ร่วมเป็น คณะกรรมการและ คณะทำงาน งานประเพณีนมัสการปิดทองรูปหลวงพ่อปานอำเภอบางบ่อ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2555นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผอ.สำนักงานกศน.จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการเตรี่ยมความพร้อมในการ เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ให้กับ กศน.อำเภอพระสมุทรเจดีย์...
(อ่านต่อ)
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้บันทึก รายการ "ที่นี่สาคร" โดยมี นายภรณ์พิทักษ์ ยุระรัตน์ ผู้สื่อข่าว จากบริษัท สาครเคเบิล จำกัด...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดปฐมนิเทศ นักศึกษา กศน. หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ภาคเรียนที่ 2/2555...
(อ่านต่อ)
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้จัด ติวเข้มผู้สมัครเข้า เทียบระดับการศึกษา รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2/2555 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 17 พฤศจิกายน2555 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการสืบสาน รู้คุณค่า รักษาประเพณีวัฒนธรรม ตำบลคลองด่าน โดยนำคณะครูนักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรมแห่หลวงปู่ปานทางทะเล...
(อ่านต่อ)
วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2555 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานใน การประชุมเชิง ปฏิบัติการ ประกันคุณภาพภายในและจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะ กรรมการ สถานศึกษาและเครือข่าย กศน. ประจำปีงบประมาณ 2556...
(อ่านต่อ)
วันที่13 พฤศจิกายน 2555 กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมี นายวรทัต ลัยนันทน์ เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นกรรมการ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 12 พ.ย 55 นายชรินทร์ ใยยั่งยืน (ครูแดง) ครูข้างถนนของสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อ "การคุ้มครองและ ส่งเสริมสิทธิเด็กในบริบทอาเชี่ยน"...
(อ่านต่อ)
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเป็น คณะกรรมการจัดตั้งสภาวัฒนธรรม ระดับตำบล ของอำเภอบางบ่อ ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ กล่าวต้อนรับนักศึกษา หลักสูตรประกาศ นียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เนื่องในวันเปิดภาคเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555...
(อ่านต่อ)
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และคณะครู จัด กิจกรรม เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาพื้นฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน...
(อ่านต่อ)
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาท กับนักศึกษา ใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)...
(อ่านต่อ)
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธาน การ ประชุม ครูผู้สอน และชี้แจง นักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียนที่ 2/2555...
(อ่านต่อ)
วันที่ 9 พ.ย 2555 หลังข่าวพระราชสำนัก ทางสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ( THAI PBS) ได้แพร่ภาพและ รายงานข่าวถึง สถานการณ์ เด็ก เร่ร่อน ของจังหวัด สมุทรปราการ ตลอดจนการจัดการการเรียนการสอน ของครูข้างถนน (ครูแดง) ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 นายสมศักดิ์ พัวพันธุ์ นายอำเภอเมืองสมุทร ปรา การ เป็นประธาน ในการประชุมคณะอนุกรรมการ สนับสนุน และติดตามการ ดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2555 ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2555 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมงานกฐิน พระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้ากฐินให้ สำนักงาน กศน....
(อ่านต่อ)
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 กศน.อำเภอบางพลี ร่วมงานทอดกฐินย้อน ยุคทางน้ำ โดยได้รับเกียรติจาก นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัด สมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี โดยมี นายอัครวัฒน์ อัศวเหม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรปราการ..
(อ่านต่อ)
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในการประชุม ชี้แจงนโยบายและจุดเน้น การดำเนิน งาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2556 ในการนี้ นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทร ปราการ ร่วมประชุมและรับฟัง...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการ " ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบ ขอบข่ายการ ปฏิบัติงานตามนโยบาย และจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2556"...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 26 - 29 ตุลาคม 2555 กศน.อำเภอบางพลี ได้จัดกิจกรรมร่วมงาน ประเพณีรับบัว ประจำปี 2555 โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยู่บำรุง เป็นประธานในพิธี โดยมี นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 27 ตุลาคม 2555 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้นิเทศและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้สอบ ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพฯ(ปวช.) ในภาคเรียนที่ 1/2555 ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 26 ตุลาคม 2555 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้จบหลักสูตร เทียบระดับการศึกษารุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2/2555 มีผู้จบหลักสูตร จำนวน 22 คน นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด...
(อ่านต่อ)
วันที่ 26 ตุลาคม 2555 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และคณะครู เข้าร่วม พิธีรับ มอบชุดถุงยังชีพ(ชุดธารน้ำใจ) โดยเลขาธิการสภากาชาดไทย นายแผน วรรณเมธี ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...
(อ่านต่อ)
วันที่ 23 ตุลาคม 2555 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัด สมุทรปราการ และนำคณะผู้บริหาร และ บุคลากรทาง การศึกษา ร่วมถวาย พวงมาลา พานพุ่ม เนื่องในวัน วันปิยะมหาราช...
(อ่านต่อ)
วันที่ 23 ตุลาคม 2555 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ และนำคณะข้าราชการ และ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมถวาย พวงมาลา พานพุ่ม เนื่องในวัน วันปิยะมหาราช...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด สมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม การรับมอบนโยบาย และแนวทางการ ปฏิบัติราชการ ให้กับ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 15 ตุลาคม 2555 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมระดับ หัวหน้า ส่วนราชการ เพื่อรับรองสรุปผลการ จัดเก็บข้อมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน (จปฐ.2) ปี 2555...
(อ่านต่อ)
วันที่ 10 ตุลาคม 2555 ผอ.นิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดสมุทร ปราการ ได้นำคณะผู้บริหาร กศน. ประกอบไปด้วย รองผู้อำนวยการฯ และคณะ ผอ.กศน.อำเภอ ทุกท่าน เข้าแสดงความยินดี และ ต้อนรับ นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ...
(อ่านต่อ)
นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ได้ทำ พิธีมอบเกียรติบัตร และรางวัล ให้แก่ นายชำนาญ โฉมพินิจกุล ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะ ผอ.กศน.อำเภอทุกแห่ง...
(อ่านต่อ)
วันที่ 2 ตุลาคม 2555 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ส่งมอบหนังสือและ ซีดีเกี่ยวกับอาชีพให้กับ ศูนย์ กศน.อำเภอบางบ่อ โดย นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผอ.กศน.อำเภอบางบ่อ ได้ส่งมอบหนังสือและ สื่อซีดี การฝึกอาชีพลงสู่ กศน.ตำบล...
(อ่านต่อ)
นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตรวจ สุขภาพผู้เรียนที่ จบหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน. 2551 ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์จากอาสา สมัครสาธารณสุข(อสม.) ประจำตำบลบางเพรียง...
(อ่านต่อ)
วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2555 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการจัด กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตร กศน. 2551...
(อ่านต่อ)
วันที่ 27 กันยายน 2555 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการ จัดงานเกษียณอายุราชการ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดฯ ให้แก่บุคลากรซึ่งได้แก่...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ นางวรรณิดา บุญประคอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบโล่เกียรติคุณ ผู้ให้การส่งเสริม สนับสนุน งาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด สมุทร ปราการ โดยมี นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ...
(อ่านต่อ)
วัน ที่ 24 กันยายน 2555 โดย ท่าน สงคราม กิจเลิศไพโรจน์ อดีต รมช.กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธี โดยมี นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้กล่าวรายงาน การดำเนินงาน จัดการศึกษา "ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน"...
(อ่านต่อ)
วันที่ 24 - 26 กันยายน 2555 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผน เผชิญเหตุอุทกภัย ของกระทรวง ศึกษาธิการ ณ โรงแรมเมโทร รีสอร์ท ประตูน้ำ กทม. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการภัยพิบัติ...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธาน พิธีเปิด โครงการค่าย คุณธรรม นำชีวิต พิชิตภัยยาเสพติด โดยมี นายธเนตร หลงศรี ครูอาสาสมัครฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ มอบ นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาวิชาการ / ปัจฉิมนิเทศ ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา...
(อ่านต่อ)
วันที่ 20 กันยายน 2555 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ นำทีมงาน จัด กิจกรรม ส่งเสริม การ อ่าน ให้บริการห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ และสาธิตอาชีพ ตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งนำ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 19 - 21 กันยายน 2555 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มอบ หมายให้ นายสมควร จอกทองคำ ครูอาสา สมัคร ฯ นายบุญสม เหมือนพลอยและนายลีนวัตร ปิติพร ครู กศน.ตำบล เข้าร่วม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 20-21 กันยายน 2555 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จัดสัมมนา วิชาการ/ปัจฉิมนิเทศ ผู้เข้ารับการ ประเมิน เทียบระดับการศึกษาครั้งที่ 2/2555 ...
(อ่านต่อ)
นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอบางบ่อ ได้รับเชิญจากพัฒนาการอำเภอบางบ่อ ให้เป็น คณะกรรมการ รับลงทะเบียน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2555 ของอำเภอบางบ่อ โดยชี้แจงรายละเอียด...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ นางวรรณิดา บุญประคอง ผู้ว่าราชการจังหวัด สมุทรปราการ เป็นประธาน โดยมี นายสมศักดิ์ พัวพันธุ์ นายอำเภอเมือง สมุทรปรา การ เป็นผู้กล่าวรายงานใน โครงการสนับสนุน โครงการสืบสาน วัฒน ธรรม ประเพณีท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรปราการ...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 15 - 16 กันยายน 2555 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้ นิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบ ปลาย ภาคเรียนที่ 1/2555 พร้อมให้กำลังใจนักศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยม ศึกษา ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.2555 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมือง สมุทร ปราการ เป็นประธานในการ ประชุม "ค่ายคุณธรรมนำใจ ป้องกันภัยยาเสพติด" ของนักศึกษาใหม่ (ปวช.) ...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2555 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธาน ในการปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการ ประเมินเทียบระดับการศึกษา โดย นางวรณี เนตรจ๋อย ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 13 กันยายน 2555 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านเผยแพร่ทางการศึกษา นางชุลีพร ผาตินินนาท และคณะนิเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ติดตามผลการจัด กศน. เด็กต่างด้าว ได้ลงพื้นที่บ้านครูมุ้ย ชุมชนมหาวงษ์...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอ เมืองสมุทรปราการ เป็นประธาน ในการเปิด โครงการ ค่าย ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม นำใจ พ้นภัยยาเสพติด ณ ศูนย์พัฒนา บุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด...
(อ่านต่อ)
วันที่ 11 กันยายน 2555 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรปราการ มอบให้ นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผอ.กศน. อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายสัมฤทธิ์ ศักดิ์ตระกูลกล้า ผอ. กศน. อำ เภอ พระประ แดง และนางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผอ. กศน.อำเภอบางบ่อ ได้จัด ประชุมเตรียมความพร้อม...
(อ่านต่อ)
วันที่ 8 กันยายน 2555 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ นำบุคลากร กศน.อำเภอ โดย นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอบางบ่อ พร้อมด้วยคณะ ครูและ บุคลากร ทางการศึกษา เข้าร่วม วันที่ ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 8 กันยายน 2555 กศน.จังหวัดสมุทรปราการ โดย นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการฯ ได้นำคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ และบุคลากร กศน.จังหวัด สมุทร ปราการ เข้าร่วมงานเลี้ยง เกษียณอายุราชการ ของผู้บริหาร และข้าราชการ ...
(อ่านต่อ)
ในวันที่ 6 - 7 กันยายน 2555 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ นำโดยนายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก คณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ บุคลากรครู และนักศึกษา กศน.จังหวัดสมุทรปราการฯลฯ เข้าร่วม มหกรรม กศน.เกมส์ ครั้งที่ 2 ณ สนามกีฬาสุระกุล จ.ภูเก็ต...
(อ่านต่อ)
วันที่ 6 -7 กันยายน 2555 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากร ทางการศึกษา กศน.อำเภอบางบ่อ เข้าร่วม มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดภูเก็ต...
(อ่านต่อ)
วันที่ 5 กันยายน 2555 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ บาง บ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางวรรณดี จอกทองคำ และคณ ะครู กศน. อำเภอบางบ่อ นำนักศึกษา 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม งานแถลงผลงาน กระทรวง ศึกษาธิการ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 4-5 กันยายน 25 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสรินดา ขวัญสกุล บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบ่อ เข้ารับการ อบรม ตามโครงการ พัฒนา ศักยภาพบรรณารักษ์...
(อ่านต่อ)
วันที่ 4 กันยายน 2555 คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอบางพลี ร่วมต้อนรับ นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. พร้อมคณะผู้บริหาร กศน. ซึ่งท่านเลขาธิการ ได้กล่าวให้กำลังใจในการทำงานแก่คณะบุคลากร กศน.อำเภอบางพลี ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 2 กันยายน 2555 กศน.อำเภอบางพลีจัด โครงการตลาดนัด ศูนย์ฝึกอาชีพ ชุมชนเพื่อการมีงานทำ ณ หอประชุมโรงเรียน บางพลีราษฎร์ บำรุง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายวิวัฒน์ ฉันทนานุรักษ์ นายอำเภอบางพลี เป็นประธานเปิดงานในพิธี ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 2 กันยายน 2555 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้กศน.ตำบลคลองสวน และ กศน. ตำบลเปร็งจัด โครงการกิจกรรมส่งเสริมและรักการอ่าน ในแหล่งเรียนรู้ ตำบล ต้นแบบ..
(อ่านต่อ)
วันที่ 29-31สิงหาคม 2555 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ นำคณะครู กศน.ตำบล ทั้ง 8 ตำบลและ เกษตรกร แกนนำของอำเภอบางบ่อ เข้ารับการอบรมโครงการ อบรม เกษตรกรรมธรรมชาติ รุ่นที่ 3/2555...
(อ่านต่อ)
วันที่ 30 สิงหาคม 2555 นางสาวจิณห์นิภา พระเมืองคง ครู กศน.ตำบลบางพลี ใหญ่ ได้จัดการศึกษาดูงาน ระยะที่ 2 ของ โครงการทำธูป ได้นำกลุ่มแม่บ้านทำธูป ของหมู่ที่ 14 บ้านคลองวัดสลุด ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 30 สิงหาคม 2555 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา ไทย ในจังหวัด สมุทรปราการ โดยเชิญ นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ พร้อมด้วย นางวรรณดี จอกทองคำ และนางอรชร ประเสริฐสิน...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 27-29 สิงหาคม 2555 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ โดย นายชรินทร์ ใยยั่งยืน เข้าร่วมการอบรมครูเด็ก เร่ร่อนทั่วประเทศ จำนวน 18 จังหวัด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน...
(อ่านต่อ)
วันที่ 27 สิงหาคม 2555 กศน.อำเภอบางบ่อ โดย น.ส.สุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ.กศน.อำเภอบางบ่อ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา ด้านระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT ณ ห้อง ประ ชุม กศน.อำเภอบางบ่อ และ นางอรชร ประเสริฐสิน...
(อ่านต่อ)
วันที่ 26 สิงหาคม 2555 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ มอบหมายให้ นายบุญสม เหมือน พลอย ครู กศน.ตำบลบางพลีน้อย จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมและรักการอ่าน ในแหล่ง เรียนรู้...
(อ่านต่อ)
นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวทัศวรรณ ศรีประไหม ครู กศน.ตำบลคลองด่าน จัดอาชีพระยะสั้นธุรกิจขนมไทย ให้กับกลุ่มสตรี บ้านท้องคุ้ง...
(อ่านต่อ)
วันที่ 25-26 สิงหาคม 2555 นางสาวสองเมือง บุญขุนทด ครู กศน.ตำบล ราชา เทวะ อำเภอบางพลี จัด โครงการ หลัก สูตรระยะสั้นการทำ ขนมเพื่ออาชีพ ให้กับกลุ่มอาชีพ ณ โรงเรียนพรหมพิกุลทอง หมู่ 7...
(อ่านต่อ)
ในวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2555 สำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรม รัฐบาลพบประชาชน "ทุน..เพื่อคุณภาพชีวิต" ณ ห้างอิมพิเรียล สำโรง ชั้น 4 เพื่อประชาสัมพันธ์กองทุนต่างๆ ที่รัฐบาลดำเนินการ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 25-26 สิงหาคม 2555 นางสาวสองเมือง บุญขุนทด ครู กศน.ตำบล ราชาเทวะ จัดโครงการหลักสูตรระยะสั้น ศิลปะประดิษฐ์ จากกระป๋องเพิ่มรายได้ ให้กับกลุ่มอาชีพ ณ โรงเรียนพรหมพิกุลทอง หมู่ 7 ตำบลราชาเทวะ...
(อ่านต่อ)
next

หน้าหลัก กศน.สมุทรปราการ ความเป็นมา ที่ตั้ง/แผนที่ บุคลากร ศรช.ฯคลังแหล่งเรียนรู้ WEBBOARD